A rajz, vizuális kultúra tantárgy helyzete és fejlesztési feladatai

Vizuális problémák a művészekben

Jelenlegi hely Vizuális problémák a művészekben A vizuális alkotó képesség fejlesztése A látható és láthatóvá tett világban különösen a látvány jelentésének, esztétikai üzenetnek megismeréséhez és megértéséhez, illetve a közlő szándékának megfelelő, gondolatban és érzelemben gazdag ábrázolás, képi-plasztikai kifejezés, konstruálás fejlesztéséhez járul hozzá:.

A világ érzéki-tapasztalati birtokbavételével az érzékszervek; kiemelten a látás kiművelésével és a kéz intelligenciájának fejlesztésével foglalkodik. A térszemlélet, a forma- a szín- az anyag-; a szerkezetismeret és vizuális problémák a művészekben, mind a vizuális nevelés hatására emelkedik magasabb szintre. A vizuális befogadóképesség fejlesztése A megsokszorozódott technikai és rábeszélő képek korában a tantárgy újszerű célja. A rajz, vizuális kultúra tantárgy helyzete és fejlesztési feladatai Pedagógiai Folyóiratok A tantárgyi tartalmak három nagy témaköre: A kifejezés, képzőművészet részben a vizuális problémák a művészekben jó látási dioptria kifejező-expresszív tevékenységének és az elvárható műelemzési ismereteinek pzo szemészet található.

A rajz, vizuális kultúra tantárgy helyzete és fejlesztési feladatai | Pedagógiai Folyóiratok

A tárgy- és környezetkultúra témakör a használati tárgyakkal, az iparművészettel, a népművészettel és az építészettel kapcsolatos alkotó- és elemzőtevékenységeket tartalmazza.

Kifejezés, képzőművészet Vízuális nyelv A vizuális kifejezés formanyelvi elemeinek felismerése és alkalmazása az alkotó és befogadó tevékenységekben, elemzésük a művészeti ágakban, műfajokban; népművészetben, építészetben, tárgyakban, a vizuális a tudományos és, köznapi információkban. Alkotás Aktuális; egyéni vagy közösségi problémák, gondolatok, témák, érzelmek, lelkiállapotok, hangulatok személyes hangú megjelenítése síkon és térben a kifejezőeszközök egyéni használatával.

Bodóczky István Művészeti pl.

vizuális problémák a művészekben

Látványélmények színbeli-formai átírása, szintézisre épülő egyéni kifejezése. Befogadás Művészeti ágak szerinti, műfajhoz, témához igazodó, problémaközpontú műelemzés korba, kultúrába ágyazva.

Új Pedagógiai Szemle november - EPA - trofeavadaszhaz.hu

Vizuális problémák a művészekben műfajnak és a témának megfelelő értelmezési szempontok stílustörténeti, kultúrtörténeti ikonográfiai. Műfajnak, témának megfelelő műelemző szempontok ikonográfiai, stílustörténeti alkalmazása a leírástól az ítéletalkotásig. Építészet, festészet, szobrászat Az építészet fogalma, funkciója, társadalmi és természeti meghatározottsága. A rajz, vizuális kultúra tantárgy helyzete és fejlesztési feladatai 1 Vizuális problémák a művészekben tantárgy helyzete a modernizációs folyamatban A "rajz"-tól a vizuális nevelésig A vizuális művészeti nevelést amelyet a közoktatásban leginkább a rajz tantárgy volt hivatott megvalósítani sokáig a "szépre neveléssel" azonosították.

Az építészeti szerkezetek, fejlődésük fordulópontjai. Az építészeti stílusok térszervezés; tömegalakítás, alaktan.

Oldalak menü Az építészet hatásrendszere. Festészet fogalma, funkciója Festészeti stílusok kulturális, társadalmi, történeti meghatározottság. Festészeti műfajok témái pl. A festészet kifejezőeszközei, hatásrendszere.

Képgrafika fogalma, funkciója, stílusa; témái, formanyelve, technikái. Szobrászat fogalma, rendeltetése. Szobrászati formanyelv, stílusok kulturális, társadalmi, történeti meghatározottság. A látást zavaró foltok 5. A szobrászat hatásrendszere. Kortárs műfajok a képzőművészetben pl: environment, térinstalláció.

Jelenlegi hely

Elérhető művészeti gyűjtemény anyagának megismerése. Művészettörténeti összefoglalás Az európai és Európán kívüli kultúrák művészettörténeti áttekintése a műfajok, a kor és a stílus összefüggésében Vizuális kommunikáció Az ábrázolás, a tervezőgrafika formanyelvi elemei és összefüggései. A formaadás módjai a tanulást szolgáló, a tudományos, a köznapi információkban, a tájékoztatásban; a reklámban.

vizuális problémák a művészekben

Fejlesztési feladatok Alkotás Természettanulmányok; látvány- és modellértelmezések: forma; szerkezet, anyag és funkció szerinti tanulmány és anlalízis. Keletkezést, működést, változást kifejező, magyarázó képsorok, folyamatábrák készítése.

Tértanulmányok, téri rend, összetettebb térviszonyok tapasztalati távlattani és szerkesztett perspektivikus ábrázolása. Összetett térformák; tárgyak térbeli helyzetének megjelenítése az ábrázoló geometria rendszerében Mongevetület, egyméretű izornetria és kétméretű dimetria axonometria, Kavalier-axonometria szabadkézi vázlattal és szerkesztéssel.

A térábrázolási konvenciók történeti áttekintése. Térábrázolási módszerek ötvözése, transzformálási kísérletei a látáskonvenciók átalakítására, az optikai csalódások a fordított perspektíva vagy fotó felhasználásával. Az alkotófolyamat lépéseinek összegyűjtése munkanaplóban alapgondolat, tájékozódás - gyűjtés, vázlatok, tervek. Rekonstrukció, modellezés. Alkalmazott grafikai tervezés kép és szöveg felhasználásával: Néhány betűtípus alkalmazása pl.

Befogadás A mindennapi életben alkalmazott geometriai konvenciók Monge-féle vetület, axonometria, perspektíva olvasása megértése, köznapi és tudományos vizuális problémák a művészekben formái.

vizuális problémák a művészekben

A vizuális kommunikáció fogalma A vizuális kommunikáció műfajai tipográfia, fotó, tervező grafika. A köznapi és tudományos közlések műfaji sajátosságai: A tervezői grafika üzenethordozó és tájékoztató funkciója; közlő és felhívó jellege. A vizuális kommunikáció a közlő szándéka szerinti hatásrendszere: információ objektívreklám felhívóműalkotás esztétikai jelentéstartalmú.

A közvetlen és közvetett emberi kommunikáció, a tömegkommunikáció. A kép, az írás szerepének fordulópontjai a kommunikáció fejlődésében. Tárgy- és környezetkultúra A tárgyi világ formanyelvi elemei, a tartalom és forma összefüggése. Alkotás Valós szükségleten alapuló tárgy tervezése pl.

A tantárgy általános céljai

A tárgynak vagy térbeli makettjének elkészítése. A tervezési folyamat dokumentálása munkanaplóban feladatmeghatározás, tájékozódás vizuális problémák a művészekben gyűjtéssel, ötletekkel - látszati és műszaki jellegű rajzok, szín- és anyagminta. Tértervezési, berendezési probléma pl. Tervezés alap- és nézetrajzban, axonometrikus rendszerben vagy, perspektívaképpel, a terv modellezése. Befogadás A tárgykultúra fogalma; a tárgyak vizuális problémák a művészekben, fajtái eszköz, berendezés, felszerelés, használati, dísz- kegy-; műtárgy.

Vizuális nevelés módszertana 1. Videofilmek 13 Bár a válaszolók több mint felének 51! A tárgyak stílusa és a korstílus.

A tárgyak kulturális és társadalmi meghatározottsága. A tárgyak jelentése társadalmi történeti, műszaki, ergonómiai, esztétikai, gazdasági.

Az alkotófolyamat feladatmeghatározás, tervezés; kivitelezés, kipróbálás, értékelés ismerete. A funkció és forma, a jelentés, a lépték, az anyag, a szerkezet, az elkészítés módjának ismerete a tárgyak megítélésében. Népművészet A tárgyi néprajz és a népművészet fogalma. A hagyományos magyar népművészet és napjaink népművészete, a folklorizmus.

A szemészeti ellátás általános céljai A magyar vizuális problémák a művészekben áttekintése népi építkezés; eszközök, bútorkészítés, fafaragás, fazekasság, szőttes, hímzés, népviselet. Elérhető helytörténeti, néprajzi gyűjtemény. Az alábbiakban a Kultúrák, művészettörténeti korok és stílusirányzatok, valamint a Rajzi, elméleti és gyakorlati feladatok témakörei az időrendben egymást követő korok által szerveződő lehetőségeit jelentik csupán a tanterv, tanóra vizuális problémák a művészekben.

Azt hogy a gyakorlatban melyik témát, feladatot választjuk és milyen időkeretben és részletességgel foglalkozunk vele azt az adott csoport érdeklődésének iránya, célja művészet iránt érdeklődő, közép- vagy emelt szinten érettségizni szándékozó, felvételire készülők diákok csoportjaaz alkotómunkában elért színvonala befolyásolja.

Az is szempont hogy vizuális problémák a művészekben előző négy évben epochális óráin vagy témahetein szerepelt-e az adott téma vagy feladat. Egyes irányzatok, tendenciák, témakörök, feladatok csak egyéni vagy csoportos feldolgozással kerülnek be a tananyagba, egyéni érdeklődés alapján, de az elkészült produktum bemutatásával, kiállításával mindenki számára hozzáférhetővé válik. Bizonyos témákat évfordulókhoz, iskolai eseményekhez, rendezvényekhez kapcsolódva érdemes feldolgozni és az iskolai élet részévé tenni.